Yönergeler

H.Ü. Beytepe Anaokulu Yönergesi

Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi

Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi

Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Kayıt Kabul ve Nakil-Geçiş Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Cinsel Kimlik Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Devlet Konservatuvarı Lise Devresi İdari Yapılanma Yönergesi

Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Staj Yönergesi

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hacettepe Üniversitesi E-Posta Yönergesi

Etik Komisyonu Yönergesi

Etik Kurul Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez/Sanat Çalışması Raporu Yazım Yönergesi ve Danışmanlık Yönergesi

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Staj Dersi Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Çalışma Yönergesi

H.Ü. Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Klinik/Saha Uygulama Yönergesi

H.Ü. Kurum ve Kuruluşlar için Sınav Uygulama Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Minik Hacettepeliler Kreşi Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi

"Hacettepe Üniversitesi’nde Birimlere İsim Vermede Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge” nin yürürlükten kaldırılması hakkında

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme, Değerlendirme Ve Ücret Belirleme Komisyonu Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Saat Başı Ücretle Görevlendirmelerde Esas Alınacak İlkeler

Hacettepe Üniversitesi Sanat Kurulu Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi Yönergesi

H.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Eğitim Programları Yönergesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Hayvan Refah Birimi Yönergesi

İdari Personel Ödül Yönergesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimler Bölümü Staj Yönergesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Staj Yönergesi

İktisat (UOLP- SUNY GENESEO) Uluslararası Ortak Lisans Programı Yönergesi

İktisat (UOLP-SUNY GENESEO) Uluslararası Ortak Lisans Programı Yönergesi

İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Koordinasyon Birimi Çalışma Esasları Yönergesi

Kalite Komisyonu Usul ve Esasları

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Komisyonu Yönergesi

Lisansüstü Öğrenim Yapan Uluslararası Öğrenci Burs Dağıtım Yönergesi

Modern Dans Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesi

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

H.Ü. Öğrenci Desteği ve Dağıtım Esasları Yönergesi

Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesi

Öğretim Elemanları Yurtdışı Kısa Süreli Toplantı ve Etkinlikler için Görevlendirme Yönergesi

Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu Yönergesi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Harcama ve Seyahat Yönergesi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarına İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlileri Disiplin Uygulama Esasları ve Ceza Cetveli

Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı Staj Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Staj Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Staj Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programı Staj Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Staj Yönergesi

Sağlık Hizmetleri Birimi Hastane Etik Kurul Yönergesi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerin İdaresi Hakkında Yönergesi

Senfoni Orkestrası Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Spor Şenliği Yarışması Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

Staj Derslerinin Planması ve Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar, Staj Yönergesi Hazırlama Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu

Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi

Trafik Uygulamaları Yönergesi

Uluslararası Değerlendirme Komisyonunun Kurulması ve Uluslararası Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Uygulama - Araştırma Merkezleri Kurulma, İzleme ve Değerlendirme Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Kayıp ve Buluntu Eşya Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Yayın Etiği Komisyonu Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

Yerleşkeleri Yönetim Danışmanlık Sistemi Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası