Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimlerin yanı sıra güzel sanatlar ile müzik ve sahne sanatları alanlarını kapsayan geniş spektrumlu ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir.

Araştırma, bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda planlama, politika geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme bileşenlerine sahip döngüsel bir süreçle yönetilir. Araştırma politikalarının geliştirilmesi, araştırma hedeflerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, proje desteklerinin çeşitlendirilmesi, finansal kaynakların planlanması ve üniversite sıralamalarının yönetilmesi bu sürecin önemli hedefleri arasındadır.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerin amacı, Üniversitemizde temel ve uygulamalı alanlarda akademik gelişime yönelik rekabetçi araştırmalara destek olarak üniversitemizin araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek ve uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmaktır. Desteklerin Üniversitemizde temsil edilen tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşeri bilimler ve sanat alanlarından akademik disiplinlerin tamamını kapsayacak şekilde dağıtılması temel ilke olarak benimsenmektedir.

BAP Koordinasyon Birimi, Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının özgün değeri olan, yenilikçi yaklaşımlar içeren, sonuçları ile ülkemizin bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli yüksek kapsamlı araştırma projelerine destek vermektedir. Destek sağlanan projelerde görev alan araştırmacılardan etki değeri yüksek çıktılar (araştırma makalesi, patent) üretmeleri beklenmektedir. Üniversitenin ve ülkemizin araştırma politikaları doğrultusunda belirlenen öncelikli alanlara çağrı kapsamında destekler sağlanmaktadır. Sağlanan destekler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik, çok disiplinli araştırma projeleri özel bir yer tutmaktadır. Araştırma odaklı bir üniversite olan Hacettepe Üniversitesi, özellikle küresel görünümünü güçlendirmeyi amaçlayan bu tür araştırma projelerine özel bir önem vermektedir.

BAP Koordinasyon Birimi tarafından kurumsal olarak sağlanan proje destekleri aşağıda listelenmiştir;

  • Kapsamlı Araştırma Projeleri
  • Öncelikli Alan Araştırma Projeleri
  • Çağrılı Projeler
  • Katılımlı Araştırma Projeleri
  • Hızlı Destek Projeleri
  • Lisansüstü Tez Projeleri
  • Kariyer Başlangıç Projeleri
  • Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri

BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Araştırma projeleri, içeriklerine göre gerekli ise araştırma etik değerlendirme süreçlerinden geçirilmektedir. Bu amaçla faaliyet gösteren araştırma etik kurulları ve etik komisyonu aşağıda listelenmiştir;

 

Proje Destek Ofisi, Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin işlemleri, BAP Koordinasyon Birimi bünyesinde Dış Destekli Projeler Ofisi tarafından yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, sahip olduğu ileri teknolojik altyapısı ile araştırma süreçlerinde gereksinim duyulan test ve ölçüm hizmeti vermektedir.

Hacettepe Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri aracılığıyla sahip olduğu bilgi birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere profesyonel mekanizmalara sahiptir. Bu amaçla 2008 yılında Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir.

Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen kurumsal olarak öz kaynaklardan desteklenen araştırma projeleri ve dış destekli araştırma projeleri ile sektörel talepleri karşılamak üzere gerçekleştirilen üniversite-sanayi işbirliği projelerinin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Hacettepe Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasındaki yerinin yükselmesinde performans göstergelerinin izlenmesi ve geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. Uluslararası görünürlük ve derecelendirme süreçleri Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde Uluslararasılaşma ve Ranking birimi tarafından yönetilmektedir.