İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikası

Hacettepe Üniversitesi, eğitim programlarında ve araştırmalarında uygun standartların yakalanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek kaliteli bir eğitim sunmayı taahhüt eder.

Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Politikası, temel kurumsal değerlerimizi yansıtan misyonumuz ve stratejik planımızdaki amaçlar temelinde Avrupa Üniversiteler Birliği ve YÖK Kalite Kurulu kalite standartları üzerine kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi misyonu, vizyonu ve değerlerini yerine getirebilecek bir yönetim anlayışına dayalı olarak oluşturduğu yönetim yapısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte ve geliştirmektedir.

Kalite Güvencesi: Üniversite tarafından yükseköğretim eğitiminin standartlarının ve kalitesinin yüksek öğrenimin gereksinimlerini ve normlarını karşıladığını kontrol etmek için yürürlükte olan yönetim ve örgütsel süreçleri tanımlamaktadır.

Kalite İyileştirme: Üniversite tarafından devam eden eğitim öğretim, araştırma, topluma hizmet boyutlarının iyileştirilmesi için yürürlükte olan yönetim ve organizasyon süreçlerini tanımlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Politikası Geliştirme Süreci ve Dayandığı İlkeler

Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Politikası, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, evrensel değerleri, akademik özerkliği, toplumla etkileşimi esas alan; akademik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı, süreç odaklı yönetimi ve gerekli standartları güvence altına almayı, tüm paydaşların katılımını ve memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği ilke edinen bir sistemi temel almıştır.

Üniversitede kalite güvencesinin geliştirilmesinde ve kalite kültürünün oluşmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır.

 • Kalite güvencesi gelişimseldir ve üniversitenin en yüksek kalitede öğrenim, öğretim, müfredat, araştırma ve akademik faaliyetlerini ve standartlarını sağlama stratejisinin bir parçasıdır.
 • Kalite güvencesinin geliştirilmesinde işbirlikçi bir yaklaşım (tüm paydaşların katılımı esastır) izlenir. Üniversitenin tüm alanlarını ve buna katkı yapan tüm paydaşları kapsar ve güçlendirir.
 • Kalite güvencesi iç ve dış onay, akreditasyon ve tanıma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
 • Kalite güvence sisteminin geliştirilmesi sürekli devam etmektedir ve üniversitenin sürekli iyileştirme ve mükemmellik stratejilerinin bir parçasıdır.
 • Kalite güvencesi kapsamında üniversitenin tüm alanlarındaki kalite geliştirme uygulamaları belgelenir, izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.
 • Kalite güvencesi girdilere, süreçlere, sonuçlara ve etkilere odaklanır.
 • Kalite güvencesi üniversitenin akademik standartlarında kurumsal ve kamusal güveni teşvik etmek için tasarlanmıştır.
 • Kalite güvencesi şeffaf, sistematik ve adildir.
 • Kalite güvencesi üniversitede desteklenen ve kolaylaştırılan bir süreçtir.

Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

Belirlenmiş iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirildiğine ilişkin güvence sağlayabilmek için hedeflerin belirlenmesi, süreçlerin kontrolü, sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin yapılmasından oluşan planlı ve sistematik faaliyetler döngüsüdür.

Kalite güvence sistemi içerisinde bazı akademik ve idari birimler ile çalışanlar, özel olarak kalite güvencesinin kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğunu üstlenirken, diğer akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler, mezunlar, kamu kurumları ve işverenler gibi tüm paydaşların sürekli iyileştirme hedefi ile uyumlu şekilde hareket etmesi gereklidir.


Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi Bileşenleri


Kalite Güvence Sistemi Bileşenleri


Kalite Güvence Sisteminin İşleyişi

Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu (HÜKAK)

Kalite Komisyonu sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kalite güvence sisteminin kurulması, iç değerlendirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, raporlanması, senatoya sunulması ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumlu komisyondur. Üniversite bünyesinde kalite güvence sistemi ile ilgili olarak en üst ve yetkili kuruldur.

Kalite Komisyonu rektör başkanlığında, üniversite genelinde fakülte, enstitü ve araştırma merkezlerinden seçilen akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcisinden oluşur.

Kalite Komisyonunun Görevleri

 • Üniversite Senatosuna sunulmak üzere iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek,
 • Senatoya sunulmak üzere; kurumsal iç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek, kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporlarını hazırlamak, Senato ile paylaşmak ve duyurmak,
 • Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalara destek vermek,
 • Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışarak kalite güvence sistemi faaliyetlerine katkı vermek,
 • Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek, akredite olan programları izlemek ve sürekliliği konusunda teşvik etmek,
 • Stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyini düzenli olarak ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kalite kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasını desteklemek ve benimsenmesini sağlamak,
 • Kalite güvence sistemi ile ilgili eğitimlerin yapılmasını sağlamak; bu eğitimlerin organizasyonunda birim kalite komisyonlarına destek olmak,
 • İç ve dış paydaşların beklenti ve geri bildirimlerinin izlenmesi için paydaş memnuniyet anketleri hazırlanması, değerlendirilmesi, tasarlanması, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Üniversitenin stratejik planlama ve hazırlama faaliyetlerine katkı sunmak,
 • Kalite güvence sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini ve güncel yaklaşımları takip etmek ve ilgili birimleri bu konuda bilgilendirmek

Kalite Yönetim Ofisi (KAYO)

Kalite Yönetim Ofisi, kalite güvencesi çalışmalarının idari ve teknik açıdan sekreterya hizmetlerini yürütmek ve Kalite Komisyonuna destek vermek üzere oluşturulmuş, konuyla ilgili yetkinliğe sahip idari ve teknik personelin görev yaptığı birimdir.

Kalite Yönetim Ofisi; kalite koordinatörüne bağlı olarak çalışır ve öğrenci anketleri, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin verileri analiz eder, akreditasyon süreçlerini izler ve kalite güvence sisteminin işletilmesi konusunda gerekli desteği sağlar.

Kalite Yönetim Ofisinin Görevleri

 • Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörü ve yardımcılarına idari ve teknik açıdan destek sağlanması,
 • Kalite Komisyonu tarafından geliştirilen aksiyonların planlanması ve izlenmesi,
 • İlgili birimler ile iletişim içerisinde kalite güvencesi ile ilgili verinin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması,
 • Birim Kalite Komisyonu üyeleri ağı ile irtibatın sağlanması,
 • Kalite Komisyonu raporlarında yapılan tespit, öneri ve iyileştirmelerin izlenmesi ve Senatoya sunulmak üzere Kalite Komisyonuna raporlanması,
 • Birim Kalite Komisyonu raporlarında yapılan tespit, öneri ve iyileştirmelerin izlenmesi ve Senatoya sunulmak üzere Kalite Komisyonuna raporlanması,
 • Eğitim Programı Kalite Değerlendirme Komiteleri tarafından gönderilen raporların Senatoya sunulmak üzere Kalite Komisyonuna raporlanması,
 • Kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon raporlarındaki tespit, öneri ve iyileştirmelerin izlenmesi ve raporlanması,
 • Kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları ile gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması,
 • Bütünleşik bilgi yönetim sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerine teknik açıdan katkı sağlanması,
 • Kalite güvencesi eğitimi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesidir.

Birim Kalite Komisyonları (BİKAK)

Hacettepe Üniversitesi’nin fakülte, enstitü, yüksekokullar ve uygulama-araştırma merkezleri gibi akademik ve daire başkanlıkları gibi idari birimlerde kurulan, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu komisyonlardır. Birim Kalite Komisyonu tarafından yürütülen hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan raporlar, Kalite Yönetim Ofisine ve Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonuna gönderilir. 

Akademik Birim Kalite Komisyonları; her bir fakülte, yüksekokul, konservatuar ve enstitünün kalite çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan ilgili birimin yöneticisi, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisinden oluşan beş kişilik komisyonlardır.

Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu, üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinin kalite ve performans çalışmalarını yürütmekten sorumludur.

Akademik Birim Kalite Komisyonları (A-BİKAK);

 • Her bir Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Enstitü için ayrı ayrı oluşturulur (Dekan/Müdür, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisi olmak üzere en az 5 üye)
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri için ise tek bir komisyon oluşturulur. (Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlerinden seçilen en az 5 üye) (HÜYGAM)

İdari Birim Kalite Komisyonları (İ-BİKAK)

 • İdari birim amiri başkanlığında, görevlendirilecek en az beş (5) üyeden oluşturulur. Öğrenci İşleri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarına ilişkin İdari Birim Kalite Komisyonlarında Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri için birer adet öğrenci temsilcisi de yer alır.

Birim Kalite Komisyonu Görevleri

 • Birimin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek,
 • Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
 • Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Kalite Yönetim Ofisine (KAYO) ve Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonuna (HÜKAK) göndermek,
 • Birimde kalite güvence sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
 • Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu, Komisyon tarafından belirlenen tarihe kadar Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak,
 • Kalite güvence sistemi ile ilgili belirlenen düzenlemeler ve Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Eğitim Programı Kalite Değerlendirme Takımları (E-KDET)

Hacettepe Üniversitesi’nin fakülte, enstitü, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, Yaşam Boyu Öğretim Merkezi ile Türkçe Öğretim Merkezi gibi akademik birimleri tarafından yürütülen önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifikalandırmaya yönelik eğitim programlarının değerlendirilmesi için eşit sayıda öğretim elemanı ve öğrenciden oluşan takımlardır. Her takım, öğretim elemanlarının ve özellikle öğrencilerin bakış açısından eğitim programları hakkında, doğrudan deneyim paylaşımı ve geri bildirime hizmet etmektedir.

Eğitim Programı Kalite Değerlendirme Takımları (E-KDET) özellikle; müfredatın, eğitim ve destek hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konularında katkı sağlama amacına uygun olarak çalışırlar.

E-KDET her bir eğitim programı için öğrenci anketleri, mezun ve işveren değerlendirmelerine dayalı olarak yıllık raporlar hazırlar. Takımlar tarafından hazırlanan raporlarda; program yöneticilerinin iyileştirici önlemler alması için gözlem, analiz ve önerilere yer verilir. Raporlar eğitim programlarının yöneticileri dışında, Akademik Birim Kalite Komisyonuna (A-BİKAK), Kalite Yönetim Ofisine (KAYO) ve Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonuna (HÜKAK) gönderilir.

Akademik Birim Kalite Komisyonları
(A-BİKAK)

İdari Birim Kalite Komisyonları
(İ-BİKAK)

Eğitim Programı
Kalite Değerlendirme Takımları
(E-KDET)

 • Fakülteler
 • Yüksekokullar
 • Konservatuar
 • Enstitüler
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Ön Lisans
 • Lisans
 • Tezli Yüksek Lisans
 • Tezsiz Yüksek Lisans
 • Doktora
 • Hazırlık Programları
 • Dil Kursları
 • Sertifika Programları
 • Dekan/Müdür, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisinden oluşan en az 5 üye,
 • HÜYGAM (Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlerinden seçilen en az 5 üye)
 • İdari birim amiri başkanlığında, görevlendirilecek en az beş (5) üyeden oluşur
 • Eşit sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katılımı ile en az dört (4) üyeden oluşur

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon

 • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon

Hacettepe Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon süreçlerinden yararlanmaktadır. Üniversitemiz kurumsal olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin farklı tarihlerde kurumsal dış değerlendirmesinden geçmiştir. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından 2007 yılında kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmeden geçmiş ve EUA Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi kurumsal olarak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından da değerlendirmektedir. YÖKAK tarafından kurumsal dış değerlendirmede; yönetim sistemi, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı olmak üzere 5 boyutta kurumsal değerlendirme yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi 2017 yılında YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirmesine girmiş ve hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu (KGBR) kamuoyuyla paylaşılmış ve söz konusu KGBR’nun ilk izleme ziyareti 2021 yılının ilk aylarında tamamlanmıştır.

 • Hizmetlerin Akreditasyonu

Hacettepe Üniversitesi tarafından sunulan eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetleri ulusal ve uluslararası bağımsız dış değerlendirme kuruluşları tarafından belirli periyotlarla akredite edilmektedir.

 • Eğitim-Öğretim Programları Akreditasyonu

Hacettepe Üniversitesi’nde sunulan eğitim-öğretim programları, ulusal veya uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan 22 lisans programı ve 75 doktora programı ulusal ve uluslararası akreditasyon sahiptir.

Söz konusu bu programlara ilave olarak 2020 yılında başvuruları yapılan 18 lisans programının akreditasyon değerlendirilmeleri de devam etmektedir.

 • Topluma Hizmet Faaliyetlerinin Akreditasyonu

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Türkiye’de Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilen “ilk kamu üniversitesi hastanesi” olarak kalite akreditasyonu yolculuğuna 2007 yılında Erişkin Hastanesi ile başlamıştır. 2011 yılında İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi de sağlık hizmetleri açısından JCI tarafından akredite edilmiştir.

Nisan 2014 tarihinden itibaren JCI eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülen kurumlar için “Versiyon 5” adıyla, yeni ve daha yüksek standartlar belirlemiştir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, 2014 Aralık ayında bu standartlara göre gerçekleştirilen yeni akreditasyon denetimi sonucu, JCI tarafından 3. kez akredite edilmiş ve yeni standartlara göre “Akademik Tıp Merkezi” akreditasyonuna sahip “ilk kamu üniversitesi hastanesi” olmuş ve Ocak 2018’de bir kez daha akredite edilerek sahip olduğu unvan ve başarısını sürdürmüştür.

Türkiye Doping Kontrol Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) 1989 yılında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile kurulmuş, ilk olarak 2001 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından akredite edilmiş ve izleyen yıllarda World Anti-Doping Agency (WADA) kurallarına uygun olarak yapılanmış ve WADA tarafından akredite edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi 2015 yılından itibaren her yıl, Türk Akreditasyon Kurumu - TÜRKAK ve WADA tarafından Doping Kontrol Numunesi Analiz Laboratuarı olarak akredite edilmektedir.