İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Cinsiyet Eşitliği

Hacettepe Üniversitesi 2018-2021 Dönemi Sayılarla Cinsiyet Eşitliği Mevcut Durum Analizi Raporu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI
(2022-2026)

Hacettepe Üniversitesi’nin cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla karar alma mekanizmaları, yönetim kadrosu dağılımları, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları, proje, cinsiyet temasını içeren dersler ve tezler, öğrenci toplulukları, patent ve belge, görevlendirme ve hareketlilik kategorilerindeki dağılımları incelenmiş; bu çerçevede bir eylem planı oluşturulmuştur.

AMAÇ 1: İŞ-YAŞAM DENGESİ VE KURUM KÜLTÜRÜ PLANLAMA

Bireylerin esenliğinin arttırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının en önemli araçları, bakım destekleri, ebeveyn izni, esnek çalışma düzenlemeleri, kariyere dönüş destekleri ve iş yükü yönetimini içeren iş yaşam dengesi uygulamalarıdır. Hacettepe Üniversitesi’nde 2021 yılında 69 personel babalık izni, 162 personel annelik izni kullanmıştır. Sıhhiye yerleşkesinde yer alan kreş ihtiyacı karşılamaktadır; ancak Beytepe yerleşkesinde ise 0-3 yaş grubuna hizmet veren bir kreş bulunmamaktadır. Ebeveynlerin doğum sonrası gereksinimlerini karşılamaya yönelik bebek bakım odaları bulunmamaktadır.

Planlanan Eylemler Uygulama Yöntemleri ve Stratejileri Sorumlu ve İlgili Birimler Dönem İzleme Süreçleri ve Yöntemleri
1.1. Cinsiyet eşitliği temelindeki ihtiyaçları ve sorunları belirlemeye yönelik nicel (anket) ve nitel (odak grup görüşmeleri) araştırmaların yapılması - Odak grup çalışmaları
- Anket çalışması
Deneyim paylaşım atölyeleri
Sorumlu Birim
- HÜKSAM
İlgili Birim
- Nüfus Etütleri Enstitüsü
2022-2026 - Belirli aralıklarla çalışmalar yapılarak sorun ve ihtiyaçların tespit edilmesi (3 yılda bir)
1.2. Ebeveyn izni ve bakım izni kullanımının teşvik edilmesi - Bakım ve ebeveyn izinleri hakkında akademik ve idari personele eğitim verilmesi
- Engelli çocuğu olan ebeveynler için esnek çalışma düzenlemeleri planlanması
- Engelli çocuğu olan ebeveynlerden yalnız birine verilen iznin, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak ebeveynler arasında paylaşılması
Sorumlu Birim
- Personel Daire Başkanlığı
İlgili Birimler
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Akademik ve İdari Birimler ile AÇEV (Baba Destek ve Anne Destek Programları) iş birliği
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı oluşturularak, bakım ve ebeveyn izin kullanımının izlenmesi
- İzinlerin kullanımında yaşanan zorlukların ortaya konulduğu izlemenin her yıl raporlanması
1.3. Her iki yerleşkede ihtiyaç olan mekânlarda bebek bakım odaları oluşturulması - İhtiyacı karşılayacak düzeyde bebek bakım odası planlanması
Sorumlu Birim
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İlgili Birim
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2022-2026 - En az iki bebek bakım odası oluşturulması
1.4. Esenliğin artırılmasına yönelik olarak her türlü ayrımcılık, yıldırma (mobbing), cinsel tacizi önlemeye yönelik tedbirlerin alınması - Konuya ilişkin farkındalık eğitimleri verilmesi
- Kadın çalışanlar arasında dayanışma ağının oluşturulması
- Personelin cinsiyet temelli yaşadıkları ayrımcılık ve cinsel yönelim nedeniyle maruz bırakıldıkları şiddetin ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik araştırmaların yapılması
- Cinsiyet temelli ayrımcılık yaşayan personelin başvurabilecekleri mekanizmalar geliştirilmesi
 Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- HÜKSAM
- Hukuk Müşavirliği
2022-2023 - Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması
- İzleme çalışmaları
- Yıldırmanın izlenmesi ve raporlanması (yıllık)
1.5. İş yaşam dengesinin sürekliğinin sağlanmasına yönelik olarak çalışma etiği ilkelerinin belirlenmesi - Mesai saatleri dışında evden çalışmanın sınırlanması
- Mesai saatleri dışında çalışmaya ilişkin farkındalık çalışması yapılması
- Personelin bakım yükü çerçevesinde gerektiğinde esnek çalışma uygulanması; çalışanlara yönelik cezalandırıcı tutum geliştirilmemesi
Sorumlu Birim
- Etik Kurul
2022-2026 - Şikâyet başvuru sürecinin izlenmesi ve raporlanması (yıllık)
1.6. Doğum sonrası kadın akademik ve idari personelin işe uyum sürecinin kolaylaştırılması; performans değerlendirmesi ve terfilere ilişkin kurumsal tedbir alınması - Beytepe yerleşkesinde kreş kurulması ve kreş kapasitesinin artırılması
- Kreşlerin engelli ve kronik rahatsızlığı olan çocukların gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması
- Kadın personelinin doğum sonrası ilk üç yıl için performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
Sorumlu Birim
- Personel Daire Başkanlığı
İlgili Birimler
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
- Akademik ve İdari Birimler
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı oluşturulması ve izlenmesi (yıllık)
1.7. Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı oluşturulması   Sorumlu Birim
- Personel Daire Başkanlığı
İlgili Birim
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2023-2026 - Verilerin raporlanması
(2 yılda bir)
1.8. Cinsiyet eşitliğinin kurum kültüründe yer edinmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesi - Personele yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılması
- Üniversite bileşenlerinin eşitlikçi dil kullanımına yönelik bilgilendirici görsel eğitsel çalışmalar yapılması
- Üniversitenin cinsiyet eşitliği politikalarının öğrencilerle paylaşılması
- Yerleşke yaşamını cinsiyet eşitsizliklerinden arındırmaya yönelik olarak kadın öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirilmesi
 Sorumlu Birim
- Genel Sekreterlik
İlgili Birimler
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2022-2026 - Eğitim faaliyetlerine dair raporlamalar yapılması
(2 yılda bir)

 

AMAÇ 2: LİDERLİK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE CİNSİYET DENGESİ

Hacettepe Üniversitesi’nde liderlik ve karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğine sayısal olarak bakıldığında, 1967 yılından itibaren seçilen ve atanan tüm rektörlerin erkek olduğu, 2020 ve 2021 yıllarında üç rektör yardımcısından birisi kadınken Mart 2022 yılı itibariyle dört rektör yardımcısının da erkek olduğu görülmektedir. Üniversite Senato, Yönetim Kurulu, Dekanlık, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Merkez Müdür ve Yardımcılıkları, Hastane Başhekim Yardımcılıkları, Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Sekreterlikleri gibi akademik ve idari yönetim kademelerinde sayısal cinsiyet eşitliği açısından daha iyi bir tabloya sahipken, Genel Sekreterlik, Yüksekokul Müdürlükleri, Hastane Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları gibi yönetim kademelerinin erkek ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Liderlik ve karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğine yönelik eylem ve stratejiler, Hacettepe Üniversite’nin bu konuda var olan kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. 

Planlanan Eylemler Uygulama Yöntemleri ve Stratejileri Sorumlu ve İlgili Birimler Dönem İzleme Süreçleri ve Yöntemleri
2.1. Cinsiyet eşitliğinin, Üniversite’nin kurumsal kimliğine işlenmesi - Stratejik Plan, Kalite Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirme süreçlerine cinsiyet eşitliği bileşeninin yerleştirilmesi
- Bütçenin planlanması ve uygulanması süreçlerinde Sorumlu Birimler
e, cinsiyet eşitliğine duyarlılık konusunda eğitimler verilmesi
- Üniversite içerisinde Mevzuat Değerlendirme Komisyonu oluşturularak Senato tarafından yapılan yasal düzenlemelerin cinsiyet eşitliği bazında içerik ve dil açısından değerlendirilmesi
- Cinsiyet eşitliğine dair gelişme göstergelerinin oluşturulması
Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Hukuk Müşavirliği
- HÜKSAM
- Kalite Komisyonu
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2022-2026 - Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
(5 yılda bir) - Mevzuat Değerlendirme Raporu (1 kez)
- Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Raporu (yıllık)
- “Sayılarla Hacettepe Üniversitesi’nde Kadınlar ve Erkekler” yayınının güncellenmesi (yıllık)
-  Yayının Senato’ya sunulması ve web sayfasında yayınlanması (yıllık)
2.2. Liderlik ve karar alma süreçlerinin durum analizinin yapılması; düzenli izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi - Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması, uzman ve sekretarya desteği verilmesi, yönergesinin hazırlanması
- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu hazırlaması, değerlendirmesi, kamuoyuyla paylaşması, tüm birimlere iletmesi ve Senato’ya sunması
- Senato içinden seçilen ve 3 üyeden oluşan Komisyon marifeti ile izleme ve raporlama fonksiyonunun sağlanması
Sorumlu Birim
- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
İlgili Birimler
- Araştırma Performans Değerlendirme Ofisi
- Personel Daire Başkanlığı
- Akademik Birimler
- HÜKSAM
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması
- Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu hazırlanması
(3 yıllık) - Raporun Üniversite web sayfasında yayınlanması
2.3. Cinsiyet Eşitliği Komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi - Yıllık rapor hazırlanması
Sorumlu Birim
- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
2022-2026 - Rapor sayısı
2.4. Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun cinsiyete dayalı şiddete yönelik hizmet sunan kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapması - İş birliği toplantıları, ziyaretleri yapılması
Sorumlu Birim
- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
2022-2026 - Toplantı ve ziyaret sayısı
- Toplantı ve ziyaret sonuç raporları
2.5. Yönetici ve liderlik pozisyonlarında liyakat ilkesini göz önünde bulundurarak sayısal cinsiyet eşitliği sağlanması

Alt Amaçlar:
- Komite/Kurul üyeliklerinde cinsiyet eşitliğinin göz önünde bulundurulması ve şeffaflaştırılması
- Yönetici yardımcılığı düzeyinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması
- Tüm kademelerdeki yükselmelerde cinsiyet eşitliğinin göz önünde bulundurulması
- Öğrenci topluluklarının başkanlık düzeyinde ve yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması
- Öğrenci temsilciliklerinde cinsiyet eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması
- Kadın öğrencilerin alanlarında başarılı rol modellerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunması
- Akademik ve idari yönetim pozisyonlarında %50 oranının hedeflenmesi,
- Kadın oranı %10’un altında olan akademik ve idari birimlerde kademeli artışı sağlamak üzere %25 hedefi ile başlanması
- Öğrenci temsilciliği ve topluluk yönetimlerinde %50 kadın temsilinin sağlanmasının teşvik edilmesi
- Yönetici yardımcılığı pozisyonlarında %50 oranının esas alınması ve teşvik edilmesi,
- Akademik ve idari birimlerde üst üste iki dönem aynı cinsiyetten yöneticinin bulunmamasının ilke olarak benimsenmesi
 Sorumlu Birim - Senato
İlgili Birimler
- Akademik ve İdari Birimler
- Genel Sekreterlik
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2022-2026 - Akademik ve idari yönetim pozisyonlarında %50 hedefinin Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu’nda izlenmesi
- Öğrenci topluluk yönetimlerinin ve öğrenci temsilci sayılarının %50 hedefinin Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu’nda izlenmesi
- İlgili mevzuat ve yönetmeliklere kota uygulaması eklenmesi
2.6. Akademik ve idari pozisyonlardaki yöneticilerin cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması - Akademik ve idari pozisyondaki yöneticilere Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilmesi
- Akademik kadroların yükselmelerinde Eğiticilerin Eğitimi Programı’na Cinsiyet Eşitliği modülünün eklenmesi
- Cinsiyet Eşitliği Uygulama Rehberi hazırlanması ve Üniversite web sayfasına eklenmesi
Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Yönetim Kurulu
- Genel Sekreterlik
- HÜKSAM
- Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Sorumluları
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2022-2026 - Göreve yeni başlayan yöneticilerin eğitimleri ilk üç ay içinde tamamlaması
- 2024 yılında akademik ve idari pozisyonlardaki yöneticilerin %50’sinin; 2025 yılında %100’ünün Cinsiyet Eşitliği Eğitimi almış olması
- Cinsiyet Eşitliği Uygulama Rehberi hazırlanması ve Üniversite web sayfasında yayınlaması (2023)
- Eğitici Eğitimlerine cinsiyet eşitliği modülü eklenmesi (2022)
2.7. Kadın çalışanların lider ve yönetici pozisyonlar için güçlendirilmesi/desteklenmesi

 Alt amaçlar:
- Kadınları yönetici pozisyonlarına talip olmaktan alıkoyan sorunlarla mücadele edilmesi
- Kadın yönetici ve liderlere karşı cinsiyete dayalı yıldırma ve şiddetin azaltılması
- Erkek egemen kurumsal örgütlenme, yönetme algısının dönüştürülmesi
- Yönetimin cinsiyet eşitliğine dair taahhüdünün temel liderlik bileşeni olarak benimsenmesi
- Yönetici konumdaki kadınlar ve fakülte üyeleri için danışmanlık çalışmaları planlanarak, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler sağlanması
- Kadın çalışanların sorunlarını ve taleplerini iletecekleri örgütlenme ağları oluşturularak Senato ve enstitüler düzeyinde temsil edilmesi
- Kadın rol modellerin deneyim paylaşımları
- Cinsiyete dayalı yıldırma ve şiddetle mücadele kapsamında kadın liderlerin sahiplendiği savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi
- Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından cinsiyet eşitliği bakımından izlenmesi ve raporlanması
Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Yönetim Kurulu
- Genel Sekreterlik
- Akademik ve İdari Birimler
- HÜKSAM
- Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Sorumluları
- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
2022-2026 - Kadın çalışanlar ağı oluşturulması (2023)
- Kadın rol modelleri deneyim paylaşımı etkinlikleri yapılması
- Kadın liderlerin katıldığı cinsiyete dayalı yıldırma ve şiddeti önlemeyi hedefleyen faaliyetler düzenlenmesi
(en az 1) - Yönetim Kurulu ve Senato cinsiyet eşitliği izleme raporlarının web sayfasında yayınlanması (yıllık)

 

AMAÇ 3: ATAMA VE YÜKSELTME SÜREÇLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi’nde atama ve yükseltme süreçlerine ilişkin cinsiyet eşitliğini gözeten bir kaynak bulunmamakta; ilgili komisyonlar bu konuda herhangi bir eğitim almamaktadır. Süreçlere ilişkin cinsiyet eşitliğine göre ayrıştırılmış ayrıntılı veriler mevcut değildir. Ayrıca bu süreçlerde ayrımcılık yaşayanların başvuracağı ve sürecin uzmanlaşmış kişilerce yönetileceği mekanizmalara gereksinim duyulmaktadır.

Planlanan Eylemler Uygulama Yöntemleri ve Stratejileri Sorumlu ve İlgili Birimler Dönem İzleme Süreçleri ve Yöntemleri
3.1. Atama ve yükseltme süreçlerinin cinsiyet eşitliğini temel alacak şekilde iyileştirilmesi - Cinsiyet Eşitliği Uygulama Rehberi’nde işe alım ve yükselme süreçlerinde cinsiyet eşitliğine yer verilmesi  Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Genel Sekreterlik
- Personel Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Akademik Birimler
- HÜKSAM
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- Kurumsal Etik Kurulu
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Uygulama Rehberi hazırlanması (1 kez)
- Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu (yıllık)
- Cinsiyet Eşitliği Araştırma Raporu (1 kez)
- Kurumsal Etik Kurulu (veya Yıldırma Komisyonu) başvuru sayısı (yıllık)
- Atama ve yükseltme mevzuatına Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ne katılım şartı eklenmesi
- Cinsiyet Eşitliği Uygulama Rehberi’nde akademik personelin işe alım ve kariyerde yükselme süreçlerine yer verilmesi 2024
- Atama ve yükselme süreçlerinde cinsiyet eşitsizliğine dayalı sorunların Kurumsal Etik Kurulu tarafından değerlendirilmesi 2022
- Atama ve yükselmelere ilişkin mevzuata Cinsiyet Eşitliği Eğitimi şartı eklenmesi (2.6. nolu Eylem ile uyumlu) 2022
- Atama ve yükseltme süreçlerinde meslek/görev/işle ilgili olmayan faktörlere (cinsiyet, medeni durum, gebelik, ebeveynlik) yer verilmemesi

 

3.2. Atama ve yükseltme süreçlerinin cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde yürütülmesine yönelik farkındalık artırılması - Atama ve yükseltmelerde. Cinsiyet Eşitliği Eğitimi katılım belgesi aranması (2.6. nolu Eylem ile uyumlu) Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Yönetim Kurulu
- Genel Sekreterlik
- Akademik Birimler
- Personel Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- HÜKSAM
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- HÜZEM
2022-2026
- Cinsiyet Eşitliği Eğitimi (1 kez)
- Atama ve yükseltme yapılan personelin en az %40’ının Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ne katılmış olması (yıllık)
- Düzenlenen eğitim sayısı (yıllık)
- Eğitime katılan personel sayısı (yıllık)
- Eğitim raporları (yıllık)
- Atama ve yükseltme süreçlerinde görev alan akademik ve idari personele Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilmesi; 2023
- Ataması yapılan yeni personelin Cinsiyet Eşitliği Eğitimi almasının sağlanması  
3.3. Atama ve yükseltme süreçlerinde kadınların desteklenmesine yönelik önlemler alınması - Kadınların yetersiz temsil edildiği alanların saptanması; bu alanlarda pozitif ayrımcılık (öncelikli alım, kota, kadın/erkek sayılarına ilişkin hedef belirleme, başvurularda teşvik yükümlülüğü getirme, ayrımcılık yasağı vb.) çalışmaları yürütülmesi
- Atama ve yükseltme süreçlerinde standartlaştırılmış özgeçmiş formatlarının kullanılması ve başvuruların görevle ilgili olmayan konulardan bağımsız değerlendirilmesi
- Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında cinsiyet eşitliğini gözeten destek programlarının geliştirilmesi
- Kadın lisans öğrencilerinin yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmasının teşvik edilmesi
- Kariyerinin başındaki kadın akademik personelin desteklenmesi
- Kadın idari personele kariyer gelişimi ve yönetim alanlarında eğitimler verilmesi
- Atama veya yükseltme ilanlarında cinsiyet eşitliğine atıfta bulunulması
Sorumlu Birim
- Senato
İlgili Birimler
- Personel Daire Başkanlığı
- Akademik Birimler
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- İlgili Öğrenci Toplulukları
- Genel Sekreterlik
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Araştırma Raporu ile saptanması (1 kez)
- Liyakate dayalı pozitif ayrımcılık yapılan kişi sayısı (yıllık)
- Standardize edilmiş özgeçmiş formatları (yıllık)
- Cinsiyet Eşitliği Burs sayısı (yıllık)
- Cinsiyet Eşitliği Eğitimi sayısı (yıllık)
- Cinsiyet eşitliğine vurgu yapan atama ve yükseltme ilan sayısı (yıllık)

 

AMAÇ 4: ARAŞTIRMA VE EĞİTİM İÇERİKLERİNE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BOYUTUNUN ENTEGRASYONU

2018-2021 yılları arasında TÜBİTAK projelerinin yürütücülerinin %54,3’ü kadındır; toplam proje bütçelerinin %49,4’ü kadın araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. HT-TTM projelerinde %57 ile kadın yürütücüler toplam bütçenin %61,5’ini almıştır. 18 ulusal patent belgesinin %5,6’sı kadınlara aittir. Cinsiyet eşitliği konusunda Hacettepe Üniversitesi yayını olarak WoS’ta taranan 90 adet, Scopus’ta taranan 30 adet (24 adet WoS ile ortak), ULAKBİM’de taranan 30 adet makale ve ayrıca 31 adet tez çalışması mevcuttur. Üniversite genelinde lisans düzeyinde 2021-2022 Bahar döneminde toplam 8, 2022-2023 Güz döneminde açılması planlananla birlikte 4 seçmeli ders mevcuttur. 24’ü “Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” kapsamında olmak üzere 55 yüksek lisans dersi, 15 doktora dersi mevcuttur.

Planlanan Eylemler Uygulama Yöntemleri ve Stratejileri Sorumlu ve İlgili Birimler Dönem İzleme Süreçleri ve Yöntemleri
4.1. Cinsiyet eşitliği ile ilişkili araştırma ve projelerin desteklenmesi - Cinsiyet eşitliği konulu ve/veya sonuçları açısından cinsiyet eşitliğine etkisi olan projelerin desteklenmesi
- Cinsiyet eşitliği konulu tezlerin sayısının artırılması
- Cinsiyet eşitliği konulu araştırmaların sunulacağı toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi
- Cinsiyet eşitliği konulu araştırmalara Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı’nda yer verilmesi
- Cinsiyet eşitliği konulu çalışmalara Üniversite web sayfasında yer verilerek görünürlüğünün artırılması
- BAP araştırma ve proje başvuru formlarına, cinsiyet eşitliği temelli ayrımcılık yapılmadığına dair bir madde eklenmesi
- BAP tarafından desteklenen projelerde, proje yürütücülerine daha önce almamışsa Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ne katılım şartı getirilmesi
Sorumlu Birim
BAP
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
- Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Sorumluları
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2022-2026 - Cinsiyet eşitliği konusunda BAP tarafından desteklenen proje sayısı (yıllık)
- Cinsiyet eşitliği konulu tez sayısı (yıllık)
- Cinsiyet eşitliği konulu toplantı ve çalıştay sayısı (yıllık)
- Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı
- Üniversite web sayfasında duyurulan cinsiyet eşitliği konulu çalışma sayısı
- BAP araştırma ve proje başvuru formlarına cinsiyet eşitliğine yönelik ayrımcılık yapılmadığına dair eklenecek madde
- Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ne katılım sayısı (yıllık)
4.2. Kadın akademik personelin araştırma projeleri alanında desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması - BAP destekli projelerin cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi
- Kadın akademik personele proje başvurusunu teşvik etmek amacıyla proje geliştirme ve yürütme konularında eğitim verilmesi
- Kadın akademik personelin araştırma süreçleri önündeki engellerin saptanması
Sorumlu Birim
- BAP
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
- Proje Destek Ofisi
- HT-TTM
-  Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- Gönüllü Öğretim Üyeleri
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu (yıllık)
- Proje geliştirme ve yürütme konularında gerçekleştirilen eğitim sayısı (yıllık)
- Eğitime katılan akademik personel sayısı (yıllık)
- Cinsiyet Eşitliği Araştırma Raporu (yıllık)
4.3. Cinsiyet eşitliğine ilişkin sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi - Öğrenci topluluklarının cinsiyet eşitliğine ilişkin sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
 Sorumlu Birim - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İlgili Birim
- Öğrenci Toplulukları
2022-2026 - Desteklenen sosyal sorumluluk projesi sayısı (yıllık)
4.4. Cinsiyet eşitliği konusundaki projelerin teşvik edilmesi - Cinsiyet eşitliği ile ilgili proje yarışması düzenlenmesi; başarılı bulunan proje sahiplerine ödül verilmesi
- Cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal ve uluslararası burs, finansal destek ve proje başvurularının duyurulması
 Sorumlu Birim
- BAP
 İlgili Birimler
- Teknokent
- HT-TTM
- Proje Destek Ofisi
- Fakülteler ve Enstitüler
- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2022-2026 - Teklif edilen proje ve verilen ödül sayıları (yıllık)
- Duyurulan ulusal ve uluslararası burs, finansal destek ve proje başvuru sayıları (yıllık)
4.5. Ön lisans ve lisans düzeyinde programlarda zorunlu veya seçmeli olarak cinsiyet eşitliği dersleri açılması - Cinsiyet eşitliği derslerinin programlara dahil edilmesi

Sorumlu Birim
- Eğitim Komisyonu
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
- Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
2022-2026
- Cinsiyet eşitliği konulu açılan ders sayısı
- “Yükseköğrenimde Cinsiyet Farkındalığı” modülünün zorunlu hale getirilmesi
- “Yükseköğrenimde Cinsiyet Farkındalığı” dersini alan öğrenci sayısı
- UNİ-101 dersi içerisinde seçmeli statüde olan “Yükseköğrenimde Cinsiyet Farkındalığı” modülünün zorunlu hale getirilmesi 2022-2023
4.6. Akademik personelin ders programlarını cinsiyet eşitliğine duyarlı biçimde yürütmesinin sağlanması - Cinsiyet Eşitliği Temelli Öğretim Yöntemleri Rehberi hazırlanması ve rehberin akademik personele ulaştırılması
Sorumlu Birim
- Program Sorumluları 
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
- HÜKSAM
2022-2026 - Cinsiyet Eşitliği Temelli Öğretim Yöntemleri Rehberi
 
4.7. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında kadın öğrencilerin ilerlemesinin teşvik edilmesi -  Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarındaki kadın öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Birim
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
İlgili Birim
- Akademik Birimler 
2022-2026 - Eğitimlere katılan öğrenci sayısı (yıllık)
 
4.8. Cinsiyet eşitliği konulu kaynaklara erişilebilirliğin güçlendirilmesi - Cinsiyet eşitliğine ilişkin kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi
Sorumlu Birim
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İlgili Birimler
- HÜKSAM
- Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Sorumlusu
2022-2026 - Kütüphane koleksiyonlarına eklenen cinsiyet eşitliği konulu kaynak sayısı (yıllık)

 

AMAÇ 5: TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE VE CİNSEL TACİZE KARŞI ÖNLEMLER

2019 yılından bu yana Üniversite’deki cinsel taciz ve cinsel şiddet konulu başvurular, “Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu” tarafından raporlanmaktadır. Bu konuda son 10 yılda sağlanan ilerlemelerin sürdürülebilmesi için gelecek döneme ait planlanan eylemler burada sunulmaktadır.

Planlanan Eylemler Uygulama Yöntemleri ve Stratejileri Sorumlu ve İlgili Birimler Dönem İzleme Süreçleri ve Yöntemleri
5.1. Üniversite’nin cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında değerlendirilmesi - 2015 tarihli Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Araştırması’nın güncellenmesi
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- HÜKSAM
- BAP
2022-2026 - Cinsel Eşitlik Araştırma Raporu
5.2. Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu’nun güçlendirilmesi - Daimî bir sekretarya ve sosyal hizmet uzmanı istihdamı sağlanması
- Şikâyet/başvuru mekanizmalarının geliştirilmesi
- Acil telefon hattı oluşturulması ve acil durum kodu belirlenmesi (mor kod)
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
- Genel Sekreterlik
2022-2024 - Sekretarya ve sosyal hizmet uzmanı istihdamı (2023)
- Acil telefon hattı oluşturulması (2023)
- Şikâyet/başvuru birimi kurulması (2024)
5.3. Cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda farkındalık eğitimi oluşturulması - Eğitimin planlanması
- Dijital içerik üretilmesi
 
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler - Genel Sekreterlik
- Akademik Birimler
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
2022-2026 - Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Farkındalık Eğitimi (yıllık)
 
5.4. Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Farkındalık Eğitimi’nin personel ve öğrenciler arasında yaygınlaştırılması - Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Farkındalık Eğitimi katılımının, atama ve yükseltme kriterleri arasına eklenmesi 
- Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Farkındalık modülünün, ÜNİ 101 dersi içeriğine eklenmesi
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
-  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-  Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
-  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-  ÜNİ 101 Program Sorumluları
2022-2026 - Eğitim katılımcı sayısı (yıllık)
- Eğitimlere ilişkin geri bildirim sonuçları
5.5. Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu’nun tanıtılması - Komisyonla ilgili bilgilerin yeni başlayan öğrencilere ve yeni atanan personele duyurulması
- Komisyonun akademik ve idari birim yöneticilerine tanıtılması
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birim
- Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi
2022-2026 - Yapılan tanıtım etkinliği sayısı
- Etkinliklere ilişkin geri bildirim sonuçları
5.6. Cinsiyet eşitliği dersleri içerisinde cinsel tacize ilişkin kavramlara yer verilmesi - Eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi
- Kavramların Cinsiyet Eşitliği Temelli Öğretim Yöntemleri Rehberi’ne eklenmesi
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- Akademik Birimler
2022-2024 - Cinsiyet Eşitliği Temelli Öğretim Yöntemleri Rehberi
5.7. Kadınlar için cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı güvenli bir ortam oluşturulmasına yönelik önlemler alınması - Yerleşkede aydınlatılması talep edilen mekanların belirlenmesi ve aydınlatılması
- Ulaşımın güvenli bir şekilde düzenlenmesi için ring sayılarının artırılması
- Kadınların da olduğu güvenlik personelinin gezici araçlarla yerleşke içinde dolaşımının sağlanması
- İhtiyaç halinde güvenlik birimine ihbar ya da acil durum çağrısı yapılabilecek bir iletişim kanallarının oluşturulması (mor çağrı)
Sorumlu Birim
-  Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
İlgili Birimler
- Genel Sekreterlik
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
2022-2024 -  Kampüs içi ışıklandırmalarının gözden geçirilmesi (2022)
-  Güvenli kampüs içi ulaşım ağı oluşturulması (2023)
-  Ring sayılarının %20 oranında artırılmış olması (2023)
 
5.8. Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi - Yıllık rapor hazırlanması
Sorumlu Birim
- Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu
2022-2026 - Hazırlanan rapor sayısı