İlklerin ve Başarıların Üniversitesi

Stratejik Yönetim

Stratejik Planlama ve Yönetim  

Hacettepe Üniversitesi, 2000 yılında Üniversitemiz hastanelerinde başladığı toplam kalite yönetimi çalışmaları kapsamında stratejik planlama, performansa dayalı döner sermaye uygulamaları ile hizmet kalitesini geliştirmeye başlamıştır. 2003 yılı Ekim ayında Üniversitemiz Senatosu toplam kalite eğitiminin tüm birimlerde uygulanmasına karar verdi ve bu yönde çalışmalara başlandı.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Planlama Kurulu stratejik planlama çalışmalarının tüm kamu kuruluşlarında yaygınlaştırılması amacıyla 2005 yılında öncelikle sekiz kamu kuruluşunda pilot çalışma başlattı. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan çalışmalarını resmi olarak başlatan ilk Türk üniversitesi oldu. Üniversitemiz 2005 yılından bugüne 5 Stratejik Plan geliştirmiştir.

  Hacettepe Üniversitesi Stratejik Yönetim Modeli

  Üniversitemiz mevcudiyetini kaliteden ödün vermeden sürdürebilmek ve belirlemiş olduğu vizyona ulaşabilmek için, tüm iç ve dış paydaşlarla geleceğe yönelik plan ve stratejiler geliştirmekte, beş yıllık dönemleri kapsayan Stratejik Planlar hazırlamaktadır.


  Hacettepe Üniversitesi Stratejik Yönetim Modeli

  Üniversitemiz Stratejik Plan hazırlıklarında daha ileriye gitmemizi sağlayacak vizyon ve bulunduğumuz durumu karşılayan misyon belirlenmiştir. İlk Stratejik Planımız olan 2005-2008 Mükemmele Yolculuk ile ilk misyon ve vizyonunu hazırlamıştır. Daha sonra 2007-2011, 2013-2017, 2018-2022 ve en son 2023-2027 dönemlerini kapsayan Stratejik Planlarında, değişen koşullara uyum sağlamak için misyon ve vizyonda güncellemeler yapmıştır.

   

  2005-2008 Stratejik Planı

  2007-2011 Stratejik Planı

  2013-2017 Stratejik Planı

  2018-2022 Stratejik Planı

  2023-2027 Stratejik Planı

  Misyon

  Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

  Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

  Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

  Araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmak

  Araştırma öncelikli bir üniversite olarak bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarında üstün nitelikli; değişimi yöneten ve etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek; üretilen bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına sunmak.

  Vizyon

  Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.”

  Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

  İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

  Toplum sorunlarını önceleyerek ülkesinin gelişimine yön veren, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak

  Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası düzeyde öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.

  Üniversitemiz Harcama birimleri; ulaşmak istedikleri vizyonları çerçevesinde kendi birim hedeflerini belirlemeleri için Birim Stratejik Planlarını hazırlarlar.

  Üniversitemiz birimlerini temsil eden akademik ve idari personelden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu ile Üniversite Stratejik Planı hazırlanmaktadır. Kurul, her plan hazırlık döneminde yeniden belirlenir ve o dönemki plan çalışmalarını yürütür. Üniversitemiz Stratejik Planı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan onay alıp, dönem başında plan yayınlanana kadar Kurul görevine devam eder.

  Stratejik Plan yayınlandıktan sonra Strateji Geliştirme Kurulu’nun görevi sona erer. Stratejik Plan yürürlüğe alındıktan sonra hedeflerin gerçekleşme durumlarının takibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılır. İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektör’e aittir. Rektör adına bu görevi yürütmek için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulur. İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Bu nedenle izleme dönemi stratejik yönetiminin en önemli unsurudur.

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı stratejik plan izlemelerinde, hedeflerden sorunlu olan harcama birimlerinden, gerçekleşme sonuçlarını alıp konsolide eder ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na raporlar. Kurul birimlerden gelen bilgiler ışığında plan dönemini değerlendirir.

  Stratejik Yönetim Sisteminin Bileşenleri

  • Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu (HÜSGEK)
  • Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu (HÜSPİDEK)
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB)
  • Hacettepe Üniversitesi Harcama Birimleri
  • İç ve Dış Paydaşlar
  • İzleme ve Değerlendirme Rapor
  • Faaliyet Raporu


  Stratejik Yönetim Sisteminin Bileşenleri

  Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu (HÜSGEK)

  Stratejik Plan hazırlıklarında Rektör başkanlığında birim temsilcilerinden oluşturulur. Planın hazırlık çalışmalarını yürütür, plana son halini verir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak şekle getirir. Başkanlıktan gelen dönütler ile gerekli düzenlemelerin yapılıp yayın aşamasına getirilmesine kadar görevleri devam eder.

  Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu (HÜSPİDEK)

  Stratejik Plan yayınlanıp uygulamaya alındıktan sonra Rektör başkanlığında kurulur. Planda yer alan gerçekleşmeleri değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler.

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB)

  Stratejik Plan hazırlık, izleme ve değerlendirme çalışmalarında sekretarya görevini yürütür. Bütün süreçlerin Rektör’den sonraki asıl sahibidir. Harcama birimleri ve kurullar arasındaki koordinasyonu sağlar. Plan çalışmalarında kurulun ihtiyacı olan verileri harcama birimlerinden toplar, konsolide eder ve kurula sunar. Stratejik Plan çalışmalarının kurum hafızasını oluşturur.

  Hacettepe Üniversitesi Harcama Birimleri

  Birim stratejik plan çalışmalarını yürütür. Üniversite stratejik plan çalışmaları için HÜSGEK’in ihtiyaç duyduğu gerekli verilerin toplanmasında SGDB ile birlikte çalışır. Plan yayınlandıktan sonra sahiplenip izleme aşamasında kendi sorumluluk alanlarına giren göstergelerin takibinde SGDB ile iş birliği yapar.

  İç ve Dış Paydaşlar

  Üniversitelerin; ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürebilmesinde, toplumun ihtiyaçlarını bilmesi ve bu yönde araştırmalarını yürütmesinde en önemli etken paydaşlarıdır. Paydaşlar, üniversitenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, üniversiteden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya üniversiteyi etkileyen kişi, grup veya kurumlar olduğundan planın hazırlık ve izleme aşamalarında görüşleri önemlidir.

  İzleme ve Değerlendirme Raporu

  Plan uygulamaya alındıktan sonra harcama birimlerinden gelen veriler SGDB’de konsolide edilerek İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanır. Yıllık olarak planın değerlendirme sonuçlarını içeren rapor rektör onayından sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilir. Rapor HUSPİDEK tarafından ulaşılamayan hedeflere gerekli müdahalelerin yapılması için incelenir ve gerekli önemlerin alınması sağlanır

  Faaliyet Raporu

  Kurumlar 5018 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde yılda bir kez Faaliyet Raporu hazırlar. Rapor kurum hakkında genel bilgileri ve yıl içerindeki gerçekleşmeleri içerir. Harcama birimleri Birim Faaliyet Raporu hazırlarken, Üniversite adına SGDB Birim Faaliyet Raporlarını baz alarak İdare Faaliyet Raporunu hazırlar. Stratejik plan değerlendirmeleri Faaliyet Raporunun temelini oluşturur.