Atama Kriterleri / Öğretim Görevlisi Atama Kriterleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK YABANCI DİL KRİTERLERİ İLE BAŞVURU İŞLEMLERİ

PROGRAM TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

 • Eğitim dili tamamen Türkçe olan programlarda;

60

 • Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda, eğitim dilinde;
 • Uluslararası ilişkiler programlarında, eğitim dilinde;
 • Yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerde, eğitim dilinde;

85+Ders Sunumu

 • Zorunlu yabancı dil derslerini vermek üzere istihdam edilenlerde, eğitim dilinde;

85+Ders Sunumu

 • Bilim alanı yabancı dille ilgili programlarda, bilim alanı dilinde;

90+Ders Sunumu

Notlar:

 • Yabancı dil kriterinin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan Yabancı Dil Sınavlarında alınan puanlar ile sağlanması gerekmektedir.
 • Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır. Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurul’un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
 • Üniversitemiz birimleri içindeki ders görevlendirmelerinde, görevlendirilecek birimin dil puan kriterinin karşılanmış olması şartı aranır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

İLAN

İlan Koşulları

 • Lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar getirilebilir.

İlan İçeriği

 • Minimum ALES ve yabancı dil puanları
 • İlan koşulları (Tecrübe şartı arananlar için tecrübenin hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Sonuçların açıklanacağı internet adresi
 • Başvuru yeri açık adresi ve telefonu

BAŞVURU

Başvuru Yöntemi

 • Şahsen veya posta yoluyla

Dikkate Alınmayacak Başvurular

 • Postadaki gecikmeler
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular
 • Eksik belgeyle yapılan başvurular

Başvuru Belgeleri

 • Dilekçe (Dilekçede adayın başvurduğu bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adresi ve telefon numarası bulunmalıdır.)
 • Özgeçmiş
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
 • Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi (ALES muafiyet koşullarını taşıyan ve muafiyet talep edenler için buna ilişkin dilekçe)
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 • Onaylı diploma örnekleri (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
 • Resmi lisans transkripti
 • İlanda bulunuyorsa alanla ilgili tecrübeyi gösterir resmi belge

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yabancı Dil Puan Koşulu

ALES Muafiyeti

 • Doktora veya Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
 • Daha önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olmak
 • Halen yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor olmak

ALES Geçerlilik Süresi

 • Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl

Yabancı Dil Muafiyeti

 • Meslek Yüksekokullarında dil puanı aranmaz

Yabancı Dil
Eşdeğerlikleri

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınav

Mezuniyet

 • En az tezli yüksek lisans mezunu olmak

SINAV JÜRİSİ

Jüri Belirlenmesi

 • İlgili Dekan/Müdür tarafından ilgili alandan (biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • İlgili Yönetim Kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından 3 asıl 1 yedek üye seçer.(Jüri üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmalıdır).
 • Önerilen jüri üyeleri atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili olmalıdır.
 • Jüri üyeleri aralarından birini raportör olarak belirler.

Jüri Görevleri

 • Ön değerlendirmeyi yapmak
 • Sınavı yapmak
 • Nihai değerlendirmeyi yapmak
 • Sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamak
 • Raportör olarak belirlenen jüri üyesi tarafından soru ve cevapların tutanak altına alınması

ÖN DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme Oranları

Dil puan şartı ilgili Yönetmeliğin 6.maddesinin 4.fıkrasına göre
belirlenenlerde

 • ALES: % 40
 • Yabancı dil: % 60
 • Uygulamalı birim öğretim görevlileri
 • Türkçe ders verecek öğretim görevlileri
 • Rektörlük öğretim görevlileri
 • ALES: % 60
 • Yabancı dil: % 40

Meslek Yüksekokulu ders verecek öğretim görevlileri

 • ALES %70
 • Lisans Mezuniyet Notu %30

Giriş Sınavına Çağrılacaklar

 • İlan edilen kadro sayısının 10 katı
 • Son sırada birden fazla aday aynı puanda ise bu kişilerin tamamı
 • Başvuru sayısı ilan edilen kadro sayısının 10 katından az ise başvuranların tamamı

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

 • İlgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Ön değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları

Lisans Mezuniyet Notunun 100’lük Sisteme
Eşdeğerliği

GİRİŞ SINAVI

Giriş Sınavı Yöntemi

 • Sözlü sınav
  • Bilim alanı yabancı dille ilgili öğretim görevlileri
  • Zorunlu yabancı dil dersini verecek öğretim görevlileri
 • Yazılı sınav
  • Uygulamalı birim öğretim görevlileri
  • Türkçe ders verecek öğretim görevlileri
  • Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri
  • Rektörlük öğretim görevlileri
  • Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlileri
  • Uluslararası ilişkiler birimindeki öğretim görevlileri
  • Yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerindeki öğretim görevlileri.

Sınav Sonucu Koşulları

 • Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirmeye alınmazlar.
 • Yazılı sınav için minimum koşul bulunmamaktadır.

NİHAİ DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Oranları

Dil puan şartı ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinin
4. fıkrasına göre belirlenenlerde

 • ALES: % 30
 • Lisans mezuniyet notu: % 10
 • Yabancı dil: % 30
 • Giriş sınavı: % 30
 • Uygulamalı birim öğretim görevlileri
 • Türkçe ders verecek öğretim görevlileri
 • Rektörlük öğretim görevlileri
 • ALES: % 30
 • Lisans mezuniyet notu: % 30
 • Yabancı dil: % 10
 • Giriş sınavı: % 30

Meslek Yüksekokulu ders verecek öğretim görevlileri

 • ALES %35
 • Lisans %30
 • Giriş sınavı %35

Başarılı Olan Adayların Duyurulması

 • Değerlendirme sonucunda 65 puan ve üzerinde puan alanlar arasında başarı sırasına göre; ilan edilen kadro sayısı
  kadar aday ilgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Nihai değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları
 • İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da duyurulmalıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

 • Atama teklifleri gönderilen adaylar hakkında 657 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
  Araştırması” yapılacaktır.