Atama Kriterleri / Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sayın Aday,

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu Yönergesi’nin “Dosya İncelenmesinde Geçerli Olan Esaslar” başlığı altına belirtildiği gibi,

  • Hiç kimse herhangi bir nedenle incelenen dosyalar hakkında doğrudan komisyon üyeleri ile iletişim kuramaz.
  • Komisyona yöneltilecek soru, istek ya da öneriler Rektörlük üzerinden Komisyon Başkanlığı’na yazılı olarak veya kriter@hacettepe.edu.tr adresine mail atılarak yapılır.
  • Komisyon, teslim edilen dosyaları başvuru sırasına göre inceler. Ancak Üniversite tarafından yayınlanan kadro ilanına yapılan başvurular öncelikle değerlendirilir.

- Adaylar kriter sistemi üzerinden başvurularını tam ve eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar hariç), elden teslim edilmesi gereken evrakları (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar hazırladıkları dosyayı) komisyon sekretaryasına iletir.  Elden teslim edilmesi gereken evraklar iletildikten sonra adayın başvuru süreci başlar. Komisyon üyeleri sistem üzerinden yapılan başvuruları, en geç 60 (altmış) gün içinde karara bağlar. Eksik belgeli ve düzensiz başvurularda eksik belgelerin tamamlanma sürecine göre altmış günlük inceleme süresi aşılabilir.

Komisyonun çalışma düzeninde adayın sistem üzerinden yaptığı başvuru, ilgili alt çalışma grubu tarafından değerlendirilmekte, hazırlanan değerlendirme raporu EBYS üzerinden tüm komisyon üyelerine e-imzaya sunulmaktadır. Tıp-Sağlık Çalışma Grubu her hafta Çarşamba, Fen Mühendislik ve Sosyal Bilimler Çalışma Grupları ise çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonra toplanmakta, Çalışma Gruplarının hazırladığı değerlendirme raporları EBYS üzerinden e-imza yoluyla onaylanmaktadır.

Komisyonun dosya değerlendirmesine ilişkin raporlar ilgili Rektör Yardımcılığı’na iletilir, sonuç Üniversite Üst Yönetimi tarafından resmi yazı ile adaya bildirilir.

Yönerge gereği yayınlanan kadro ilanına yapılan başvurular öncelikli olarak değerlendirilmektedir. İlan döneminde Kriter Komisyonuna üniversitemiz dışından yapılan başvurular ilan başlama tarihi itibariyle alınır, ilan bitiş tarihi mesai bitimi itibariyle de başvurular sonlanır. Kadroya başvuran adayların mağduriyet yaşamamaları için dosyalarını, ön değerlendirmenin yapılıp değerlendirme raporunun komisyona sunulabilmesi ve sonuç raporunun hazırlanabilmesine olanak verecek şekilde en kısa sürede ilgili belgelerin ıslak imzalılarının komisyon sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Aday istenilen tüm belgeleri, yayınları ve özellikle de kanıt niteliğindeki belgeleri eksiksiz ve düzenli olarak online sisteme yüklemekle yükümlüdür.

Sistemde Doçentlik ve Profesörlük kadroları için kriter başvurularında bir alt kadro için kriter uygunluk belgesi istenmektedir (Doçentlik kriter başvurusunda Doktor Öğretim Üyeliği, Profesörlük kriter başvurusunda ise Dr. Öğretim Üyeliği ve Doçentlik kriterleri için uygunluk belgesi). Dolayısıyla daha önceden bu belgeler edinilmemiş ise aday ilan için başvuruyor olsa dahi öncelikle bir alt kadronun kriter uygunluk belgesini almış olmalıdır.

Sistem başvurusunda ve dosyalarda (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) yer alan bütün etkinlikler ve yayınlar belgelenmelidir. Örneğin yayının yer aldığı derginin, günümüz tarihi itibariyle değil, yayının basıldığı tarihte, hangi indekste yer aldığı indeks tarama belgesi ile katılınan seminer, konferans, toplantı, sergi ve sunum vb. etkinlikler ise etkinliği düzenleyen kurumdan alınan katılım, sunum vb. belgeleri ile kanıtlanmalıdır.

Aday komisyonun 60 günlük inceleme süresi dolduktan sonra dosyasının durumu ile ilgili olarak bilgi almak için sekreterliğe yazılı olarak başvurabilir. Komisyon sekreterliğinin komisyona başvuruların resmikabulü ve üniversite üst yönetimince adaya hitaben yazılan sonuç yazısının adaya iletilmesi dışında görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sıhhiye Komisyon iletişim numarası: 0312 305 1008
Beytepe Komisyon iletişim numarası: 0312 297 6428

Bilgilerinizi rica ederim.

Komisyon Başkanı