İlklerin ve Başarıların Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi ve Toplumsal Katkı

Üniversitelerin üç temel fonksiyonu eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmeti olarak kabul görmüştür.

Hacettepe Üniversitesi, ülke/dünya gerçekleri, toplum ihtiyaçları değerlendirildiğinde, tüm fonksiyonlarını küresel değişim ve dönüşüme uyum sağlamak adına adımlar atmıştır. Bunlardan biri de, toplumsal katkı faaliyetleridir. Toplumsal katkı faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak, dezavantajlı gruplar dahil, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan faaliyetler olması beklenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iş birlikleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler, yürütülen eğitim, hizmet (sağlık, spor, sanat, kültürel v.b.), araştırma, danışmanlık vb. diğer toplumsal katkı faaliyetleridir.

Toplumsal katkı kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetler, Hacettepe Üniversitesi’nin güçlü yönlerini oluşturmakla birlikte 2018-2022 stratejik planında kısıtlı olarak yer bulması en önemli iyileştirme alanı olarak değerlendirilmiştir. 2023-2027 stratejik planında toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülmesi için her boyutu ile ele alınması, amaç ve hedefler oluşturulması ve izlenmesi önceliklendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, Toplumsal Katkı Politikası geniş paydaş katılımı ile belirlenmiştir. Toplumsal katkı politikamızın bileşenleri, eğitim, araştırma, sosyal/kültürel/sportif faaliyetler, sağlık hizmeti sunumu ve danışmanlık alanlarını kapsamaktadır. Yürütülen bu faaliyetler, süreçlerin değerlendirilmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumsal katkı çıktılarının nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuçlar kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirme çalışmalarının yapılması olarak ele alınmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi’nin toplumsal katkı süreçleri; “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu olarak, sahip olduğu değerleri, birikimleri, araştırma sonuçlarını, fiziksel altyapı ve imkânları toplum ile paylaşmayı güçlü şekilde sürdürmek üzerine kurgulanmıştır. 

Toplumsal katkı faaliyetleri için belirlenen hedeflere ulaşmak ve stratejik plan izlemi kapsamında belirlenen iyileştirme önerilerini gerçekleştirmek adına, toplumsal katkı uygulamaları ile ilgili yönetim ve organizasyonel süreçlerinin yapılandırılması çalışmaları yürütülmüştür. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü kurulmuş, toplumsal katkı politikaları doğrultusunda ve stratejik plan hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak toplumsal katkı faaliyetlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Organizasyonel yapı (Ek 1) ve yönerge kapsamında oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. İlk izleme ve değerlendirme raporunu yayınlamış ve iyileştirme önerileri doğrultusunda faaliyetlerini, kurum genelinden birim temsilcileri aracılığı ile yaygınlaştırarak sürdürmektedir.

Ek.1. Organizasyon şeması