Yeniliklerin Üniversitesi
Teknoloji Transferi

Hacettepe Üniversitesi sahip olduğu bilimsel birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere profesyonel mekanizmalara sahiptir. Bu amaçla 2008 yılında Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. HT-TTM, kuruluşundan bu yana aracılık ettiği 1600+ sözleşmeli kamu-üniversite-sanayi işbirliği projesi ile 100 000 000+ ₺ değerinde teknoloji transfer hizmeti üretmiştir.

Ülkemizde kurulan ilk Teknoloji Transfer Ofislerinden (TTO) biri olan HT-TTM, 2013 yılında TÜBİTAK tarafından TEYDEB 1513 programı ile fonlanan örnek TTO modellerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

HT-TTM, üniversitelerde yeni kurulacak veya kurulmuş Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması kapsamında, edindiği tecrübe ve birikimi “Mentör TTO” olarak aktarma konusunda da başarılı olmuştur. Kuruluşundan bu yana kazandığı gerek teknik gerekse uygulamadaki deneyimleri ile; “Teknoloji Transfer Mekanizmaları” konusunda gerekli alt yapıyı geliştirmek, bilgi birikimi ve uygulama deneyimi kazandırmak ve yetkinlik modelini oluşturmak amacıyla 6 farklı üniversiteye “Rehber TTO” olarak hizmet vermiştir.

HT-TTM’nin faaliyet kapsamının ana başlıkları ise şu şekildedir:

  • Fon Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler (Proje Ofisi)
  • Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi (Patent Ofisi)
  • Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği Faaliyetleri (KÜSİ Ofisi)
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri (Girişimcilik Ofisi)

HT-TTM kurulduğu dönemden itibaren, kamu-üniversite sanayi arasındaki projelerin en temel unsurlarından olan gizlilik, maliyet etkinliği, sonuç odaklılık ve güçlü koordinasyon gibi unsurları prensip olarak benimsemiş ve kamu-üniversite-sanayi arasında bir ara yüz olarak hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Bu kapsamda HT-TTM tarafından benimsenen 5 kilit ilke aşağıda belirtilmektedir:

Çok Sayıda Disiplinle Çalışabilme

Bir projenin başarıya ulaşması için genellikle çok sayıda bilgi türünü ihtiyaç duyulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi tıp, mühendislik, fen bilimleri, işletme ve iktisadi bilimler, eczacılık, sağlık bilimleri, sosyal bilimler gibi çok sayıda branşta akademik çalışmalar yürütmekte, her branşın içinde de yüksek sayıda uzmanlaşmış birimler bulunmaktadır. HT-TTM gerek duyulan tüm konularda ilgili branşları bir araya getirerek disiplinler arası birçok çalışmaya imza atmıştır.

Maliyet Etkinlik

Maliyet etkin çalışmak HT-TTM’nin önceliklerinden biridir. HT-TTM, projeler için gerekli olan kaynakları en verimli şekilde bir araya getirerek maliyetlerin yükselmesinin de önüne geçerek çalışmaktadır.

Sonuç Odaklı Proje Yönetimi

Projeler çok sayıda kaynağın bir araya getirilmesini gerektiren çalışmalardır. HT-TTM, kendisine gelen her talebi bir proje gibi değerlendirir. Faaliyetlerle ilgili sonuç odaklı sözleşmelerle çalışılır.  İlgili kaynakların birleştirilmesi, projenin her aşamasının zamanında yerine getirilmesi ve başta belirlenen maliyetlere uyulması HT-TTM tarafından takip edilir.

Gizlilik

HT-TTM için kamu-üniversite-sanayi arasındaki projelerde gizlilik en temel unsurdur. Gerek bilgiyi değere dönüştürenler gerekse bilgiyi üreten aktörlerle yapılan görüşmelerde taraflar arasında gizliliğin sağlanması ve sürdürülebilir bir şekilde korunması için “Gizlilik Sözleşmesi” imzalanır.

Her Basamakta Koordinasyon ve Takip

Yüzlerce öğretim üyesi, onlarca laboratuvar imkânının belirlenip projeye göre bir araya getirilmesi HT-TTM’nin önemli bir işlevidir. Ancak bir projenin başarıya ulaşması için sadece kaynakların bir araya getirilmesi yeterli değildir. Projenin her adımında iki uzman tarafından takip edilmesi, gerekli olabilecek yeni unsurların projeye eklenmesi ve tüm bunların sıkı bir koordinasyon içinde yapılması HT-TTM’nin ana sistematiğidir.

İletişim:
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82