Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü

Hacettepe Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin stratejik plan doğrultusunda belirlenen eğitim öğretime ilişkin amaç ve hedefleri ve eğitim öğretim politikası ile uyumlu olarak yürütme konusunda kararlıdır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini küresel eğilimler, gelişmeler, kanıta dayalı araştırmalar ve ulusal hedefleri dikkate alarak planlamakta, bütünleştirilmiş bir yönetim sistemi ile yürütmektedir. Eğitim ve öğretim süreçlerinde planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme ile iyileştirme döngüsünün sistematik olarak uygulanıyor olmasını önemsemektedir.

Eğitim ve Öğretim Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü

2023 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sistematik bir süreç yönetimi ile yürütülebilmesi için Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü, 03.08.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile kurulmuştur (Ek 1). Koordinatörlüğün kuruluşu ile birlikte yetki, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanan yönerge aynı tarihli senato kararı ile onaylanmıştır.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Koordinasyonu

Eğitim ve öğretim faaliyetleri; eğitim ve öğretim süreçlerinde ekosistem dinamiklerini değerlendirme, gelecek projeksiyonlarını hazırlama, eğitim ve öğretim ile ilgili kurumsal politikalar ve stratejik amaç/hedefleri doğrultusunda yürütme, iç ve dış değerlendirmeler kapsamında belirlenen iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için birimler arası iş birliğini teşvik etme suretiyle koordine edilmektedir (Şekil 1).


Şekil 1. Eğitim ve Öğretimin Koordinasyonu

Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğünün Organizasyon Yapısı

Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü Rektörün başkanlığında, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı (eğitim ve öğretimden sorumlu) (başkan yardımcısı), HÜKAK temsilcisi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü temsilcisi, önlisans, lisans ve lisansüstü program temsilcileri, Eğitim ve Öğretim Koordinatörü, Bologna Koordinatörü, Seçmeli Dersler Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşur. Eğitim ve Öğretim koordinatörü, Koordinatörlükteki öğretim üyeleri arasından 3 yıl için Rektör tarafından atanır.

Koordinatörlük Üyeleri

Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Rektör yardımcısı

Prof. Dr. Özlem Ülger

Eğitim ve Öğretim Koordinatörü

Prof.Dr. Müge Yemişci Özkan

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Benat Koçkar

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Sergül Duygulu

Bologna Koordinatörü

Prof.Dr. Recep Özbay

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr. Hande Güney Deniz

Bologna Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Salih Bardakçı

Fakülte Temsilcisi

Dr. Öğr.Üyesi Volkan Sönmez

Kalite Komisyonu Temsilcisi

Öğr.Gör. Yasemin Yelbay Yılmaz

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Öğr.Gör. Yasin Tunç

KAYO

Meltem Demiröz

Seçmeli Dersler Koordinatörü

Özkan Ay

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Engin Üstünel

Eğitim Komisyonu

Funda Efe Ünsal

Bologna Koordinatörlüğü

Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü, eğitim ve öğretimden sorumlu akademik ve idari birimlerle iletişim halinde yapmış olduğu planları, faaliyetleri, izlem ve değerlendirme sonuçları ve iyileştirme önerilerini, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı Koordinatörlükleri ile iş birliği yaparak, Üniversite Koordinasyon Kuruluna sunar, Senato ve Yönetim Kurulu onayı ile yürütür (Şekil 2).


Şekil 2. Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğünün Organizasyon Yapısı

Koordinatörlük, Kurumsal politikalar, strateji ve hedeflerimizi belirlemek ve sürekli iyileşmeyi sağlamak için aşağıdaki geribildirimleri kullanmaktadır.

 • Küresel eğilimler, gelişmeler, kanıta dayalı araştırmalar, sürdürülebilir kalkınma amaçları
 • Ulusal hedefler, öncelikler
 • Kurumsal misyon, vizyon ve amaçlar
 • Öz değerlendirme
 • Dış değerlendirme
 • Paydaş görüşleri
 • Yükseköğretimi etkileyen acil/ani durumlar
 • Performans değerlendirmeleri

Faaliyetler ve iyileştirmeler;

 1. Organizasyonel yapılanma
 2. a. Lisansüstü Eğitim Koordinasyon Komisyonu
  b. Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü (03.08.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile kurulmuştur (Ek 1.))
 3. Seçmeli dersler havuzunun iyileştirilmesi
 4. Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü bünyesinde ‘SEC’ kodu ile üniversitemiz tüm öğrencilerinin seçimine açılan;
  a. Dersler; sürdürülebilirlik ve ders kazanımı-üniversite politika ve hedefleri ile ilişkileri, akademik birimlerin verdiği ders sayısı, ders sorumluları, AKTS, şube ve kontenjan sayıları bağlamında analiz edildi.
  b. Aktif olmayan, Kurumsal politika, stratejik amaç ve hedefler ile uyumlu olmayan seçmeli dersler kapatıldı.
  c. Seçmeli ders açılması için kılavuz oluşturuldu.
 5. Diploma Eki (DE) Uygulamalarının İyileştirilmesi
 6. a. Diploma ekine ilişkin belirlenen değişikliklerin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bilgi işlem altyapısı ile uyumu sağlandı.
  b. 2023 yılında DE’leri güncel formatta verildi.
 7. Öğretim elemanlarının akademik gelişim mekanizmalarının güçlendirilmesi
 8. a. Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğinin kazandırılması ve geliştirilmesi
  b. Genel akademik yaşam becerilerinin desteklenmesi
  c. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda;
  1. Akademik Gelişim Koordinasyonu için komisyon oluşturuldu.
  2. Komisyon Akademik Gelişim Modeli geliştirmiş, çalışmalara başlanılmıştır (Şekil 3).

  3. Şekil 3. Akademik Gelişim Modeli

 9. Meslekler arası öğrenme fırsatlarının ve seçeneklerinin artırılması
 10. a. Meslekler arası eğitim, iki ya da daha fazla meslek grubundan öğrencinin iş birliği ve etkileşimini geliştirmek için birbirleriyle, birbirlerinden ve birbirleri hakkında öğrenme fırsatı sunan meslekler arası eğitimin, güçlendirilmesi, desteklenmesi gerekliliği belirlenmiştir.
  b. Disiplinler ve Meslekler Arası Süreçleri Destekleme Çalıştayı yapılmıştır (08 Aralık 2023).
 11. Program ve ders bilgi paketlerindeki eksikliklerin giderilmesi
 12. a. Program ve ders bilgi paketleri güncellemek üzere Bologna Koordinatörlüğü çalışmaları başlatıldı.
  b. Bologna Koordinatörlüğü birim temsilcileri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.
  c. Güncelleme çalışmaları tamamlandığında, akran kontrolleri için ekipler oluşturuldu ve değerlendirme yapıldı.
 13. Doktora sonrası araştırmacı olanaklarının oluşturulması/güçlendirilmesi
 14. a. Post-doktora araştırmacı olanaklarına ilişkin süreçleri garanti altına almak üzere yönerge hazırlanmıştır. Senato onayı sonrası uygulanmaya başlanacaktır.
 15. Program, anabilim dalı ve ders açma ilke ve esaslarının güncellenmesi
 16. a. Program, anabilim dalı ve ders açma/kapama süreçlerinde, şeffaf, izlenebilir, tutarlı ve isabetli kararlar almasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması planlamıştır.
  b. Program, anabilim dalı ve ders açma/kapama süreçleri için kılavuzlar hazırlanmış ve ilgili birimlere iletilmiştir.
 17. Önceki öğrenmelerin tanınması
 18. a. Önceki öğrenmelerin tanınması süreçleri için yurtiçi ve dışı örnekler incelenmiştir.
  b. Önceki öğrenmelerin tanınması ve sertifikalandırılması için; kalite süreçlerine dahil olan/olmuş, şeffaf, uygun, ölçülebilen ve değerlendirilebilen, esnek öğrenme yolları sunan, tanınabilir, taşınabilir/transfer edilebilir, öğrenci merkezli, otantik(bağlamsal), bilgi ve rehberlik içeren nitelikte öğrenmeler belirlenmiştir.
  c. Önceki öğrenmelerin tanınması süreçlerini garanti altına almak için yönerge hazırlanmıştır.
 19. Mikro yeterlilik programlarının geliştirilmesi
 20. a. Mikro yeterlilik süreçleri için yurtiçi ve dışı örnekler incelenmiştir.
  b. Sistematik biçimde geliştirilmiş ve kalite güvencesi sağlanmış kısa süreli bir öğretim programına dâhil olarak, derslere devam ederek, öğrenme yükümlülüklerini gerçekleştirerek, ölçme değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak elde dilen yeterliliği sağlayacak programların düzenlenmesi hedeflenmiştir.
  c. Mikro yeterlilik süreçlerini garanti altına almak için yönerge hazırlanmıştır.
 21. Ulusal ve uluslararası staj süreçlerinin iyileştirilmesi
 22. a. Üniversitede yürütülen ulusal/uluslararası staj çalışmaları incelenmiştir.
  b. Bu kapsamda mevcut staj yönergesinin güncellenmesi çalışmaları başlatılmıştır.
  c. Kurumsal protokoller ile gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde planlamalar yapılmıştır.
 23. Akademik Danışmanlık süreçlerinin iyileştirilmesi
 24. a. Akademik danışmanlık süreçlerinin gözden geçirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
  b. Akademik Danışmanlık yönergesinin, gereksinimler doğrultusunda güncellenmesine başlanılmıştır.
 25. Ders değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi
 26. a. Akademik takvim içinde örgün eğitim programları ve seçmeli ders koordinatörlüğü tarafından sağlanan derslere ilişkin ders değerlendirme süreçlerine yönelik anketler hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
  b. Anket sonuçları analiz edilerek, raporlanacak ve ilgili birimlere geri bildirim verilecektir.
  c. Geribildirimler doğrultusunda iyileştirmeler hayata geçirilecektir.

Eğitim ve Öğretim Raporlar

a. Eğitim ve Öğretim İzleme Değerlendirme Raporu 2022
b. Eğitim ve Öğretim İzleme Değerlendirme Raporu 2023 (Ek 3).

Eğitim ve Öğretim Yönetim ve Performans Değerlendirme Süreci


Şekil 4. Eğitim ve Öğretim Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Performansı

Eğitim ve öğretim performans değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği gibi izlenmektedir.
a. Eğitim ve öğretim izleme değerlendirme raporu 2022-
b. Eğitim ve öğretim izleme değerlendirme raporu 2023 (Ek 3)
c. Kalite Komisyonu "Performans Göstergeleri"
d. Eğitim ve öğretim izleme değerlendirme raporu 2023