Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Eğitim-Öğretim Politikası

Bir araştırma üniversitesi olarak Hacettepe Üniversitesinin eğitim-öğretim politikası, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve uygulamalı öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş bir öğretim anlayışıyla;

  1. Tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarında, insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen, alanının lideri uzmanlar yetiştirilmesini,
  2. Etik değerleri benimseyen, insana ve çevreye üst seviyede özen ve saygı gösteren,  bilgi ve teknolojiyi etkili kullanan, kendine güvenen ve kendini ifade edebilen, proje tabanlı çalışma ve takım çalışması becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesini,
  3. Nitelikli öğretim elemanlarıyla, ulusal ve küresel ihtiyaçlara göre tasarlanmış öğrenme odaklı eğitim-öğretim programlarının yürütülmesini ve değişen dünyaya uyum gösteren yetkinlikte mezunlar yetiştirilmesini,
  4. Eğitim-öğretim süreçlerinin paydaş katılımıyla izlenmesi ve değerlendirilmesini, sonuçlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini,
  5. Eğitim-öğretime ilişkin karar alma süreçlerinde öğrenci temsiliyetinin sağlanmasını,
  6. Eğitim-öğretimin, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma süreçleriyle bütünleşmesini sağlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerle desteklenmesini,

güvence altına alan bir sistemin oluşturulması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını kapsar.